Lapse arengu jälgimine

Lapse arengu jälgimine on järjepidev.

Lapse arengu jälgimise tulemused dokumenteeritakse. Igapäevaselt märgib õpetaja Eliisi päevikusse lühiinfo toimunud õppe- ja kasvatustegevuste kohta (nii sõnas kui ka pildis). Lisaks annab õpetaja Eliisi päevikus lapsevanematele ka individuaalset tagasisidet erinevate oskuste omandamise osas (kuu jooksul mitmel korral).

Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, kuhu kogutakse omandatud oskuste omandamist näitavate laste tööde tulemid.

Eliisi keskkonnas on igal lapsel kaust, kuhu kogutakse fotod ja videod tema tegevuste protsessist.

Põhjalikum lapse arengu dokumenteerimine toimub sügiseti ja kevadeti, mil vaatluste tulemused märgitakse lapse arengu vaatluslehtedele.

Lapse arengu hindamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid.

5a laste arengu hindamiseks on õpetajatel võimalus kasutada Haridus- ja Noorteameti, Tallinna Ülikool) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valminud LAHE-testi. Test aitab hinnata laste  kognitiivseid protsesse, õpi- ja sotsiaalset pädevust ning keele ja kõne, matemaatikaoskusi.

6-7a koolieelikutele toimub Luunja-põhine arengumäng, kus lapsevanem saab ülevaate oma lapse üld- ja valdkondlikest oskustest, vaadeldes last väikeses grupis tegutsemas.

Lapse arengu teemal põhjalikum tagasisidestamine vanematele toimub vähemalt kord aastas arenguvestlustel.

Lapse koolivalmidus on fikseeritud koolivalmiduskaardil.