Tugispetsialistid

Meie logopeed ja eripedagoog lähtuvad oma töös lasteaia põhimõtetest ja nende töökorraldus on järgmine:

  • uue lapse saabumisel hinnatakse koostöös rühmaõpetaja ja vanemaga lapse kõne- ja üldist arengut ning selgitatakse välja, kas laps vajab edasist täpsemat uuringut;
  • kõik kolmeaastased ja kooli minevad lapsed testitakse ja vastavalt tulemustele otsustatakse tugiteenuste vajalikkus;
  • iga õppeaasta sügisel toimuvad ümarlauad, kus rühmaõpetajad, tugispetsialistid ja juhtkond valivad õpetajate märkmete põhjal lapsed, kes tuge vajavad; tehakse kokkulepped ja määratakse edasine tegevus;
  • õppeaasta alguses fikseerivad logopeed ja eripedagoog kõneravi või üldist tuge vajava lapse arengutaseme ja individuaalsed iseärasused ning panevad paika edasise abi suunad; vesteldakse lapsevanemaga;
  • töö lapsega viiakse läbi kas individuaal-, grupi- või rühmatunnis 1-4 korda nädalas, vajadusel koostatakse tugikava;
  • õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõtted ja analüüsitakse tehtud tööd;
  • üldisem lastevanemate nõustamine ja tagasiside andmine toimub jooksvalt või lastevanemate koosolekul;
  • üksikasjalik tagasiside ning lapse arengu analüüsimine toimub pere- või arenguvestluse käigus üks kord aastas (vajadusel tihedamalt) koostöös rühma õpetajaga või individuaalselt kokkulepitud ajal;
  • lapse toetamiseks ja õpitud oskuste kinnistamiseks rühmas nõustavad eripedagoog ja  logopeed vanemaid ning rühmaõpetajaid igapäevatöös, valmistavad ja jagavad õppematerjale.

Erivajadusega laste arengu toetamine on fikseeritud Luunja Lasteaed Midrimaa õppekavas.