Tugispetsialistid

Lasteaias töötavad logopeed Kristel Lempu ja eripedagoog Riin Tamm.

Lähtuvalt lasteaia õppekavast toimub logopeediline töö alljärgnevalt:

  • õppeaasta alguses või uue lapse saabumisel uurib logopeed laste vaimset arengut ja kõnet ning määrab lapsed, kes vajavad täiendavat kõneravi;
  • õppeaasta alguses fikseerib logopeed kõneravi vajava lapse arengutaseme ja individuaalsed iseärasused ning püstitab eesmärgid;
  • logopeediline töö viiakse läbi kas individuaalses, grupi- või rühmatunnis. Töö toimub vastavalt vajadusele kas üks, kaks või kolm korda nädalas ajakava alusel;
  • õppeaasta lõpus kirjeldab logopeed kõneravi tulemusi, analüüsib tehtud tööd;
  • üldisem lastevanemate nõustamine ja tagasiside andmine toimub jooksvalt või lastevanemate koosolekul;
  • üksikasjalik tagasiside ning lapse arengu analüüsimine toimub pere- või arenguvestluse käigus üks kord aastas (vajadusel tihedamalt) koostöös rühma õpetajaga või individuaalselt kokkulepitud ajal;
  • lapse toetamiseks ja õpitud oskuste kinnistamiseks rühmas nõustab logopeed rühmaõpetajaid igapäevatöös, valmistab ja jagab õppematerjale.

Eripedagoogi töö:

  • õppeaasta alguses või uue lapse saabumisel uurib eripedagoog koostöös rühma õpetaja ja logopeediga laste arengut ning määrab lapsed, kes vajavad abi;
  • arengulise erivajadusega laste toetamine toimub vastavalt varajase sekkumise korraldusele (õppekavas „Erivajadustega laste arengu toetamine“).