Robootika

Lasteaias on igapäevaselt rühmades kasutuses arvestades laste vanust ja arengupotensiaali Lego Education WeDo, BeeBotid, Ozobotid, Lego Education WeDo 2.0,  Dash ja Dot ja  Makey Makey seadmed. Enamuse neist oleme saanud 2015 ja 2018 Hitsa rahastusprojektide toel.  Lisaks kasutatakse õppetegevustes ka erinevaid Lego komplekte: Steam Park, Meie linn, Jutuvestja ja Matemaatika rong.

Tegutseme robootika tegevuskava alusel. Selle eesmärgid lähtuvad alushariduse riiklikest prioriteetidest, lasteaia tegevuskavast ja õppekavast.

Lasteaia õppekava täiendamine robootika seisukohalt toimub 2018/19 õppeaasta kevadel pärast tegevuste analüüsi ja arvestades õpetajate praktilist kogemust.

Üldeesmärgid:

 • loome lastele arendava ja kaasaegsete vahenditega tegutsemiskeskkonna;
 • avame laste ees robotite ja programmeerimise kaasaegse maailma, anname esmased töövõtted ja -oskused;
 • rikastame ja mitmekesistame rühmade projektides õppetegevust, rakendame kaasaegseid õppemeetodeid;
 • toome robootilised vahendid rühmade igapäevategevustesse;
 • toetame  lasteaia põhiväärtuste (hooliv, tegutsemishimuline, suhtlev, terve ja rõõmsameelne laps) kujundamist lastes  robootiliste seadmetega tegutsedes;
 • anname õpetajatele võimaluse ja julguse enesearenguks omandades ise uusi oskusi, mida lastele edastada, luua õppevara;
 • loome Luunja Lasteaed Midrimaa robootiliste vahendite elektrooniline õpilugude ja tegevuste kogumiku;

Lastest lähtuvad eesmärgid:

 • lapsel areneb mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus;
 • lapsel areneb ja rakendub loovus ja kujutlusvõime;
 • laps oskab luua ja mõista põhjus-tagajärg seoseid;
 • lapsel areneb koostöö- ja suhtlemisoskus, hoolivus kaaslaste suhtes ja grupis tegutsemisoskus (üldoskused);
 • laps omandab valdkondlikud oskused tulemuslikumalt robootiliste seadmete kaasabil praktilises tegevuses;

Eesmärkide täitmise põhimõtteid:

 • rakendame lapsest lähtuvat tööviisi;
 • laste tegevused on mängulised ja praktilised;
 • lapsed õpivad avastamise, vaatlemise, uurimise ja katsetamise kaudu;
 • arvestame lapse individuaalsuse ja arengupotensiaaliga;
 • järgime rühma eripära;
 • robootilised seadmed on rühmades igapäevaselt nende kasutamise ajakava järgi olemas;
 • robootikategevused on planeeritud, analüüsitud ja nähtavad rühmade projektides Eliisis;
 • tegevused toimuvad väikestes gruppides, arvestades laste võimeid (raskusastmed) ja huvisid;
 • tegevustesse on haaratud kõik meeled;
 • robootiliste seadmete kaasabil on lõimitud üldoskused ning erinevad õppe- ja kasvatustöö valdkonnad;
 • toetame laste huvi, õhinat, tegutsemislusti, pakume põnevust;