Missioon

Lasteaia missioon
Luunja Lasteaias Midrimaa toetab koostöös koduga iga lapse arengut, väärtustades mängu ning säästlikke ja tervislikke eluviise.

Lasteaia visioon
Tegutseme lapsest lähtuvalt, toetame iga lapse loovust, tegutsemisjulgust, avastamisrõõmu ja üksteisest hoolimist uuenduslikus, turvalises kasvukeskkonnas. Oleme tunnustatud lasteaed, kes toetab ja koolitab perekonda väikelapse kasvamisel ning võimaldab töötaja enesereflektsiooni.

Põhiväärtused
Täienduv KOOSTÖÖ- väärtustame meeskonnatööd, avatust erinevate koostööpartneritega
Pühendunud rõõmsameelne LOOVUS– lähtume lapsest, väärtustame mõtteerksust ja arenemisvõimelisust.
Hell TERVIStav turvalisus – väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.
Õnnestav HOOLIVUS – väärtustame sallivust, viisakust, laste eripäraga arvestamist.
Ühiskonna muutustest ja traditsioonidest lähtuv RÜTMILISUS – väärtustame aasta- ja elurütmi, traditsioone ning  arvestame rahvuslikkust, paikkonna eripära ja muutusi alushariduses.

Lastest lähtuvalt peame oluliseks, et Luunja Lasteaed Midrimaa laps oleks TERVE, TEGUTSEMISHIMULINE, HOOLIV, RÕÕMSAMEELNE JA SUHTLEV.